Hướng dẫn


Hướng dẫn sử dụng một cách dễ dàng!
1. Vào SETTING -> SYSTEM -> NETWORK
- Chỉnh DNS1: 27.72.144.3 và DNS2: 27.72.144.3
2. Vào SETTING -> SYSTEM -> NETSERVICE -> DDNS
- Chọn DDNS Type: DynDns, No-IP, MYQ-SEE, CN99
- Nhập Hostname: hostname.visioncopddns.net
- Nhập Username: username
- Nhập Password: password
3. Vào SETTING -> ADVANCED -> AUTOMAINTAIN
- Chỉnh Everyday At 01:00 trong Auto-Reboot System
1. Vào CONFIGURE -> NETWORK
- Chỉnh Preferred DNS: 27.72.144.3 và Alternate DNS: 27.72.144.3
2. Vào CONFIGURE -> COMM -> DDNS
- Chọn DDNS Type: DynDns, No-IP, 3322
* Nhập ServerIP: visioncopddns.net
* Nhập Port: 80
- Nhập Domain name: hostname.visioncopddns.net
- Nhập Username: username
- Nhập Password: password
3. Vào CONFIGURE -> SYSTEM MANAGE -> MAINTENANCE
- Chỉnh Everyday 01:00 trong Maintenance
1. Vào SETUP -> NETWORK -> TCP/IP
- Chỉnh Preferred DNS: 27.72.144.3 và Alternate DNS: 27.72.144.3
2. Vào SETUP -> NETWORK -> DDNS
- Chọn DDNS Type: DynDns, No-IP, CN99, Private(*)
* Nhập ServerIP: visioncopddns.net
* Nhập Port: 80
- Nhập Domain name: hostname.visioncopddns.net
- Nhập Username: username
- Nhập Password: password
3. Vào SETUP -> ADVANCED -> AUTO MAINTAIN
- Chỉnh Everyday 01:00 trong Auto Reboot

Hotline: 0979 48 99 11